• Polski
  • English

IV Kongres 2016

IV Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej
pt. KOMUNIKOWANIE SPOŁECZNE W DOBIE NOWYCH TECHNOLOGII
Poznań 15-17 września 2016.

 

kongres2016_plakatDokonujące się w ciągu ostatnich dwudziestu lat zmiany w technologiach komunikacyjnych mają olbrzymi wpływ na praktykę komunikowania społecznego we wszystkich jego obszarach i na wszystkich poziomach. Świadomość znaczenia tych przemian jest przesłanką podejmowania badań, które za pomocą metod naukowych pozwalają wskazać, określić, opisać i prognozować zjawiska oraz procesy zachodzące we współczesnej komunikacji społecznej. Organizując IV Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Zarząd PTKS postanowił stworzyć możliwość prezentacji dotychczasowych badań i ich wyników, a także wytyczenia nowych kierunków naukowej refleksji poświęconej komunikowaniu społecznemu w dobie nowych technologii.

 

Temat Kongresu jest dość szeroki, co w zamyśle organizatorów umożliwi prezentację różnych perspektyw i podejść badawczych do analizy zależności między rozwojem nowych technologii i zmianami w procesach komunikowania. Czy nowe technologie tworzą nową jakość w komunikowaniu społecznym, czy są jedynie bardziej efektywnym środkiem komunikowania bez wpływu na jego istotę? Czy pociągają za sobą zmianę kulturową? Czy budują nowe relacje i zależności pomiędzy uczestnikami procesu komunikowania? Czy demokratyzują dostęp do wiedzy? Wszystkich, którzy na te i podobne pytania szukają odpowiedzi w podejmowanych przez siebie badaniach, serdecznie zapraszamy do ich prezentacji w dniach 15-17 września 2016 roku w Poznaniu.

 

Współorganizatorem IV Kongresu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej jest Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kongres odbędzie się w budynku Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu przy ulicy Umultowskiej 89a w Poznaniu (Kampus Morasko).

Językami Kongresu będą język polski i język angielski. Organizatorzy zapewniają uczestnikom wyżywienie oraz możliwość publikacji referatów zaakceptowanych do druku przez recenzentów.

 

Zgłoszenia udziału w Kongresie prosimy przesyłać do 7 stycznia 2016 roku na adres mailowy: kongres@ptks.pl

Informacje o przyjęciu zgłoszeń wysłane zostaną do 28 lutego 2016 r.

 

Honorowy patronat nad IV Kongresem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej objęli: Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Prezydent Miasta Poznania.

Kongres odbywa się także pod patronatem  Central and East-European Network European Communication Research and Education Association (ECREA).

kongres2016_logotypy