• Polski
  • English

Konkurs DOKTORAT 13

Podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej Medioznawców, w dniu 21 listopada 2014 roku w Warszawie wręczono nagrody szóstej edycji ogólnopolskiego Konkursu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej na Najlepszą Pracę Doktorską z zakresu Nauk o Mediach i Komunikowaniu DOKTORAT ’13”. Tym razem zgłoszono pięć dysertacji, z których dwie nie spełniły wymogów konkursowych, jako że dotyczyły filozofii języka jako przedmiotu badań kulturoznawsta oraz kwestii zwrotu komunikacyjnego w perspektywie filozofii komunikacji Karla Otto Apla. W rezultacie ocenie recenzentów poddano trzy dysertacje podejmujące zagadnienia międzykulturowych uwarunkowań negocjacji w biznesie, medialnego wizerunku kandydatów w prezydenckiej kampanii wyborczej w roku 2010 oraz komunikacyjnego kodu męskości w kształtowaniu wizerunku politycznego w marketingu politycznym w świetle polskich i francuskich doświadczeń. Przy ocenie recenzowanych rozpraw doktorskich brano pod uwagę przede wszystkim oryginalność i społeczne znaczenie podjętego tematu, sposób jego ujęcia, konstrukcję pracy i jej metodologię, logikę i język wywodu oraz wykorzystane źródła.
W opinii recenzentów najwyższą ocenę (53 punkty na 55 możliwych) uzyskała praca p. dra Wojciecha Magusia z Zakładu Dziennikarstwa Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie pt. Wizerunki kandydatów na urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w kampanii wyborczej 2010 roku w mediach. Nagrodzona praca charakteryzowała się oryginalnością ujęcia tematu, konsekwencją metodologiczną, rozległością wykorzystanych źródeł oraz bogactwem refleksji i spostrzeżeń płynących z autorskich badań empirycznych. Serdecznie gratulujemy!
Przy okazji informujemy, że promotorem nagrodzonej pracy jest prof. zw. dr hab. Iwona Hofman z Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Równie serdecznie gratulujemy!