• Polski
  • English

Posiedzenia i uchwały

Posiedzenia Zarządu II Kadencji

 

I Posiedzenie Zarządu

Pierwsze posiedzenie Zarządu II Kadencji odbyło się w Warszawie, gdzie gościł nas Dziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW prof. dr hab. Janusz Adamowski. Po spotkaniu z Dziekanem, Pierwsze Posiedzenie Zarządu, w którym brali udział wszyscy członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, uroczyście otworzył Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa Instytutu Dziennikarstwa prof. dr hab. Marek Jabłonowski.

Program I Posiedzenia Zarządu II Kadencji obejmował:

1. Ukonstytuowanie się składu Zarządu (wybór wiceprezesa, sekretarza Zarządu, osoby odpowiedzialnej za autoryzację przelewów bankowych)
2. Ustalenie harmonogramu posiedzeń Zarządu w roku akademickim 2010/2011
3. Podział zadań do realizacji w trakcie Kadencji między członków Zarządu – kontakty z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego (starania o uznanie autonomii dyscypliny naukowej), punktacja dla CEJC, współpraca międzynarodowa, relacje z Europą Środkową, 3 Konferencja Polsko-Czesko-Słowacka (Środkowoeuropejska), III Kongres PTKS, Kraków 15-17.09.2013, polskojęzyczna strona www.ptks.pl, anglojęzyczna strona www.ptks.pl, lista publikacji, Podsumowanie II Kongresu PTKS
4. Rezolucja w sprawie dyscypliny badawczej
5. Dyskusja nad priorytetowymi zadaniami, jakimi są: stan sekcji badawczych i publikacje po kongresowe, IV Forum Środkowoeuropejskie, Konferencja międzynarodowa „Political Communication in the Era of New Technologies”, Konkurs „Doktorat”, III Kongres PTKS, Konferencja ICA w Bostonie, współpraca z zagranicą, współpraca z IFCA
6. Budżet PTKS – stan bieżący i planowane wydatki
a) polityka rachunkowości
b) zakup programu księgowego i laptopa
c) nagrody dla osób pracujących na rzecz II Kongresu
d) uchwała w sprawie finansowania kosztów wyjazdu ze środków PTKS
9. Wolne wnioski, dyskusja

 

II Posiedzenie Zarządu

Drugie posiedzenie Zarządu odbyło się 14 stycznia 2011r. w Poznaniu, na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. W składzie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej rozpoczęto obrady.

Program II Posiedzenia Zarządu obejmował:

1. Stan finansów na koniec 2010 r. , kwestię składek członkowskich oraz osób uchylających się od ich płacenia.
2. Rozliczenie finansowe II Kongresu PTKS
3. Przygotowania do IV Forum Środkowoeuropejskiego
4. Przygotowania konferencji międzynarodowej „Political Communication in the Era of New Technologies”
5. Działania w sprawie uznania autonomii dyscypliny naukowej
6. Stan przygotowań do Konkursu „Doktorat’10”
7. Anglojęzyczna strona internetowa
8. Współpraca z zagranicą
9. Działalność International Federation of Communication Associations
10. Sesja PTKS na konferencji ICA w Bostonie
11. Wolne wnioski i dyskusja.

Podczas Posiedzenia przyjęto trzy uchwały: w sprawie przyjęcia rozliczenia kosztów II Kongresu PTKS, składek członkowskich i wyboru przewodniczącego sekcji Prawo mediów.

 

III Posiedzenie Zarządu

III Posiedzenie Zarządu odbyło się 8 kwietnia 2011 r. we Wrocławiu, w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Oprócz członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz dr Michała Głowackiego, który zaprezentował przygotowania do kolejnego numeru Central European Journal of Communication.

Program spotkania obejmował:

1. Dyskusja i przyjęcie budżetu za rok 2010. – przedstawienie wyników finansowych za rok 2010, przyjęcie uchwały w sprawie przekazania zysków za rok 2010, przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu.
2. Dyskusja i przyjęcie uchwały w sprawie dofinansowania druku książek i obejmowania przez PTKS patronatu nad konferencjami
3. Głosowanie nad uchwałą w sprawie wniosku o dofinansowanie publikacji po konferencyjnej sekcji Komunikowanie Masowe i Nowe Media oraz udzieleniem patronatu nad konferencjami.
4. Stan opłacania składek przez członków
5. Przygotowania do IV Forum Środkowoeuropejskiego, konferencji międzynarodowej „Political Communication in the Era of New Technologies” oraz III Kongresu PTKS
6. Stan przygotowań do Konkursu „Doktorat’10”
7. Central European Journal of Communication
8. Wolne wnioski i dyskusja

Podczas III Posiedzenia Zarządu przyznano także honorowe członkostwo PTKS dr Karolowi Jakubowiczowi, za wybitne osiągnięcia oraz reprezentowanie polskiego środowiska medioznawców na całym świecie.

 

IV Posiedzenie Zarządu

Posiedzenie Zarządu odbyło się w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. Obrady rozpoczęto w obecności wszystkich Członków Zarządu.

Program IV Posiedzenia Zarządu obejmował:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Stan członkowski PTKS (P. Baranowski)
3. Sprawozdanie z działalności PTKS w 2010 r. (podział zadań B. Dobek)
4. Sprawozdanie z IV Forum Środkowoeuropejskiego (M. Drożdż)
5. Sprawozdanie z sesji PTKS na konferencji ICA w Bostonie (J. Olędzki, A. Stepińska)
6. Przygotowania konferencji międzynarodowej „Political Communication in the Era of New Technologies”,
a) Program konferencji (A. Stępińska, B. Dobek)
b) Organizacja i finanse (J. Olędzki)
7. Sprawa rezolucji w sprawie dyscypliny naukowej (J. Olędzki)
8. Konkurs „Doktorat’10” (Z. Oniszczuk)
9. Patronaty nad konferencjami
10. Wolne wnioski
11. Zamknięcie posiedzenia

 

V Posiedzenie Zarządu

V Posiedzenie Zarządu odbyło się w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Na Posiedzeniu byli obecni wszyscy Członkowie Zarządu.

Program V Posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Stan członkowski PTKS (P. Baranowski)
3. Dyskusja nad sprawozdaniem z działalności PTKS w 2010 r. i głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania.
4. Plan pracy na rok akademicki 2011/2012
5. Wyniki konkursu „Doktorat’10” (Z. Oniszczuk)
6. Przygotowania konferencji międzynarodowej w Gdańsku (14-15.09.2012) „Journalism in Change”.
7. II Kongres Politologii w Poznaniu – propozycje paneli PTKS (A. Stępińska, I.Hofman, B. Dobek)
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie posiedzenia

 

VI Posiedzenie Zarządu

Posiedzenie odbyło się w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Program obrad VI posiedzenia obejmował:

1. Otwarcie posiedzenia
2. III Kongres PTKS – stan przygotowań (M. Lisowska – Magdziarz, M. Drożdż)
3. Finanse i budżet PTKS w 2011 r. (B. Dobek)
4. Konkurs „Doktorat’11” (Z. Oniszczuk)
5. II Kongres Politologii w Poznaniu (I. Hofman, A. Stępińska, B. Dobek, D. Piontek)
6. Wolne wnioski
7. Zamknięcie posiedzenia

 

VII Posiedzenie Zarządu

VII Posiedzenie Zarządu II Kadencji PTKS,odbyło się 20 stycznia 2012 r. (piątek) o godz. 12.00 w Katowicach na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 11.

Porządek obrad VII posiedzenia obejował:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Sprawozdanie z działalności w 2011 r. – dyskusja i głosowanie w sprawie przyjęcia
3.Sprawy członkowskie – składki członkowskie, przynależność do sekcji badawczych
4.Projekt budżetu PTKS na 2012 r.
5. III Kongres PTKS
6. Sesja PTKS na konferencji w Phoenix.
7. II Kongres Politologii w Poznaniu
8. Konferencja w Gdańsku
9. Strona internetowa PTKS
10. Terminarz posiedzeń Zarządu
11. Wolne wnioski
12. Zamknięcie posiedzenia

 

VIII Posiedzenie Zarządu

VIII Posiedzenie Zarządu II Kadencji PTKS, które odbyło się 30 marca 2012 r. (piątek) o godz. 12.00 we Wrocławiu w Instytucie Politologii UWr przy ul. Koszarowej 3.

Porządek obrad VIII posiedzenia Zarządu PTKS, poszerzonego o skład Komisji Rewizyjnej obejmował:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Dyskusja i przyjęcie budżetu za rok 2011.
a) Przedstawienie wyników finansowych za rok 2011
b) Przyjęcie uchwały nr 1/2012 w sprawie przekazania zysków za rok 2011
c) Przyjęcie uchwały nr 2/2012 w sprawie przyjęcia budżetu
3. Dyskusja i przyjęcie sprawozdania z działalności PTKS w 2011 r.
4. Sprawy członkowskie – składki członkowskie, przynależność do sekcji badawczych
5. Konferencja PTKS w Gdańsku 14-15.09.2012
6. III Kongres PTKS – stan przygotowań
7. Działalność „Central European Journal of Communication” – nowe inicjatywy i działania w sprawie Index Factor.
8. II Kongres Politologii w Poznaniu
9. Wolne wnioski
10. Zamknięcie posiedzenia

 

IX Posiedzenie Zarządu

Dziewiąte posiedzenie Zarządu odbyło się 18 maja 2012 r. w Poznaniu, na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. W składzie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej rozpoczęto obrady.

Program IX Posiedzenia Zarządu obejmował:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Konferencja PTKS w Gdańsku 14-15.09.2012
3. III Kongres PTKS
4. Sprawy członkowskie – składki członkowskie, przynależność do sekcji badawczych
5. Statut PTKS
6. Konkurs „Doktorat’11”
7. Wolne wnioski

 

X Posiedzenie Zarządu

Dziesiąte posiedzenie Zarządu odbyło się 13 września 2012 r. w w Gdańsku na Wydziale Nauk Społecznych i Uniwersytetu Gdańskiego.

Program X Posiedzenia Zarządu obejmował:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Podsumowanie przygotowań do konferencji PTKS w Gdańsku 14-15.09.2012
3. III Kongres PTKS
4. Proponowane zmiany w Statucie PTKS
5. Podsumowanie Konkursu „Doktorat’11”
6. Propozycja konkursu na najlepszą monografię z zakresu nauk o komunikowaniu i mediach
7. Finanse PTKS
8. Wolne wnioski

 

XI Posiedzenie Zarządu

Jedenaste posiedzenie Zarządu odbyło się 23 listopada 2012 r. w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu.

Program XI Posiedzenia Zarządu obejmował:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Podsumowanie konferencji PTKS w Gdańsku 14-15.09.2012
3. III Kongres PTKS
– logistyka
– finansowanie
– Zaproszeni goście
– program
4. Zjazd wyborczy PTKS
– zmiany w statucie
– propozycje kandydatur do władz w następnej kadencji
5. Proponowane zmiany w Statucie PTKS
6. Konkurs „Doktorat’12”
7. Propozycja konkursu na najlepszą monografię z zakresu nauk o komunikowaniu i mediach
8. Dyskusja nad działalnością sekcji badawcze – kondycja i przyszłość
9. Finanse PTKS
10. Wolne wnioski

 

XII Posiedzenie Zarządu

Posiedzenie było poświęcone przyjęciu sprawozdania z działalności za rok 2012 oraz kwestii przygotowywania III Kongresu PTKS. Omówiono proponowane zmiany Statutu Towarzystwa, które zostały wprowadzone przez radcę prawnego. Zmieniony statut zostanie poddany pod głosowanie na III Walnym Zjeździe Wyborczym w Krakowie.

 

XIII Posiedzenie Zarządu

Na posiedzeniu omówiono przede wszystkim kwestie związane z działalnością Towarzystwa podczas drugiej Kadencji. Poruszono kwestie III Kongresu PTKS, logistykę, finansowanie oraz ostateczny program wydarzenia. Przyjęto również sprawozdanie z działalności PTKS w latach 2010-2013 r. Omówiono także kwestie związane ze Zjazdem Wyborczym oraz przyjęciem zmian w Statucie PTKS.

 

XIV Posiedzenie Zarządu

Ostatnie posiedzenie Zarządu PTKS II Kadencji było poświęcone przede wszystkim rozpoczynającemu się Kongresowi PTKS. Omówiono program, budżet oraz oceniono stan przygotowań do wydarzenia. Poruszono także kwestie przygotowań do III Walnego Zjazdu PTKS. Omówiono perspektywy rozwojowe Towarzystwa a także poruszono kwestię I Kongresu Towarzystw Naukowych, który odbył się w Warszawie 17-18.09.2013.


 

Uchwały

 

2012:

2013: