• Polski
  • English

Konkurs DOKTORAT 14

kd26 listopada br odbyła się w Krakowie w Auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego uroczysta sesja inaugurująca międzynarodową konferencję naukową nt. ?60 lat prasoznawstwa w Polsce. Dorobek Ośrodka Badań Prasoznawczych i?Zeszytów Prasoznawczych? w perspektywie krajowej i międzynarodowej?. W końcowej części obrad dokonano wręczenia nagród w tegorocznej siódmej już edycji konkursu PTKS DOKTORAT’14. Tym razem zgłoszono sześć dysertacji o różnorodnej tematyce. W zgłoszonych pracach podejmowano bowiem kwestie mechanizmów selekcjonowania informacji w internecie,specyficznych cech poetyki gier wideo, odzwierciedlenia polskiej transformacji systemowej w reportażach radiowych, struktury mediów katolickich jako elementu systemu medialnego w Polsce, zarządzania unijnym sektorem audiowizualnym w wymiarze międzykulturowym oraz obrazu stanu wojennego w Polsce w audycjach Radia Wolna Europa. Przy ocenie recenzowanych rozpraw doktorskich brano pod uwagę przede wszystkim oryginalność i społeczne znaczenie podjętego tematu, sposób jego ujęcia, konstrukcję pracy i jej metodologię, logikę i język wywodu oraz wykorzystane źródła.

Po raz pierwszy w historii konkursu dwie prace uzyskały w opinii recenzentów taką samą ilość punktów ? 52 na 55 możliwych. W tej sytuacji Zarząd PTKS zdecydował o przyznaniu dwóch równorzędnych nagród obejmujących sfinansowanie udziału w międzynarodowej konferencji naukowej. Laureatami tegorocznej edycji konkursu zostali zatem: p. dr Mirela Mazurkiewicz z Uniwersytetu Opolskiego, autorka pracy pt. Stan wojenny w Polsce w perspektywie Rozgłośni Radia Wolna Europa oraz p. dr Piotr Kubiński z Uniwersytetu Warszawskiego za rozprawę pt. Poetyka gier wideo. Cechy swoiste. Serdecznie gratulujemy!

Przy okazji informujemy, że promotorem pierwszej pracy była prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak z Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego, a opiekunem naukowym drugiej dysertacji była dr hab. prof. UW Ewa Szczęsna z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. I w tym wypadku również składamy serdeczne gratulacje !