• Polski
  • English

Konkurs DOKTORAT 15

15 września 2016 roku w Poznaniu podczas uroczystego otwarcia IV Kongresu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej wręczono nagrodę główną ósmej edycji Konkursu PTKS na Najlepszą Pracę Doktorską z zakresu Nauk o Mediach i Komunikacji Społecznej ?DOKTORAT ’15?. Ocenie recenzentów poddano w sumie sześć dysertacji podejmujących zagadnienia międzynarodowej polityki medialnej, dyferencjacji rynkowej w reklamie, gatunkowego charakteru porannych audycji radiowych, rodzajów rozrywki w polskiej radiofonii komercyjnej, społeczności internetowych jako podmiotu i przedmiotu w procesie komunikowania politycznego oraz kapitału społecznego. Przy ocenie recenzowanych rozpraw doktorskich brano pod uwagę przede wszystkim oryginalność i społeczne znaczenie podjętego tematu, sposób jego ujęcia, konstrukcję pracy i jej metodologię, logikę i język wywodu oraz wykorzystane źródła.

W opinii recenzentów najwyższą ocenę (53 punkty na 55 możliwych) uzyskała praca p. dr Karoliny Albińskiej pt. Poranna audycja radiowa jako hybryda megagatunkowa (na podstawie wybranych programów z rozgłośni radiowych polskich i brytyjskich). Rozprawa powstała pod opieką naukową p. prof. dr hab. Elżbiety Pleszkun-Olejniczakowej w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Spolecznej Uniwersytetu Łódzkiego. Nagrodzona praca charakteryzowała się oryginalnością ujęcia tematu, konsekwencją metodologiczną, rozległością wykorzystanych źródeł oraz bogactwem refleksji i spostrzeżeń płynących szerokich badań empirycznych. Serdecznie gratulujemy !