• Polski
  • English

O nas

Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej zostało powołane na Walnym Zjeździe Założycielskim 22 kwietnia 2007 roku we Wrocławiu. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wielu ośrodków uniwersyteckich w Polsce. Idea powołania Towarzystwa pojawiła się rok wcześniej – jako efekt dyskusji podczas konferencji podsumowującej 50 lat badań nad komunikowaniem i mediami w Polsce (Wrocław, marzec 2006).

Zasady i zakres działania Towarzystwa określa Statut PTKS. Aktywność Towarzystwa ma na celu przede wszystkim integrację rozproszonego środowiska badaczy i praktyków komunikowania, uporządkowanie obszaru studiów nad komunikowaniem i mediami w Polsce, podniesienie ich rangi i poziomu oraz współpracę z podobnymi towarzystwami krajowymi i zagranicznymi. Jednym z priorytetowych celów jest doprowadzenie do wyodrębnienia nauki o mediach i komunikacji jako autonomicznej dyscypliny naukowej.

Cele statutowe realizowane są przede wszystkim poprzez:
– pracę sekcji badawczych (spotkania, konferencje, projekty badawcze),
– kongresy PTKS: I Kongres PTKS, 15-17 września 2008 roku we Wrocławiu; II Kongres PTKS, 15-17 września 2010 w Lublinie. III Kongres PTKS zaplanowany jest na 15-17 września 2013 roku w Krakowie,
– wydawanie półrocznika „Central European Journal of Communication” (ukazujący się w języku angielskim)
– współpracę z naukowymi towarzystwami międzynarodowymi (ICA, ECREA. IPSA, IAMCR)
– rozwijanie współpracy z badaczami i uczelniami w Europie Środkowej (coroczne konferencje polsko-czesko-słowackie)
bg_onas.jpg, 12 kB – Konkurs „Doktorat” na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauki o komunikowaniu
– wspieranie działalności wydawniczej
a) prowadzenie serii wydawniczej „Nauka o Komunikowaniu” (wydawana przez Wydawnictwo Adam Marszałek),
b) publikacje sekcji badawczych i tomy pokonferencyjne.