Członkowie Towarzystwa dzielą się na zwyczajnych, wspierających oraz honorowych.
Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd PTKS (w drodze głosowania) po złożeniu przez kandydata deklaracji członkowskiej. Członek zwyczajny ma prawo do czynnego i biernego wyboru władz Towarzystwa, działalności w jego ramach i przynależności do sekcji badawczych. Członkowie mają prawo do zniżkowych opłat wpisowych na kongresy oraz konferencje organizowane i/lub opatrzone patronatem PTKS. Przysługuje im także bezpłatny egzemplarz (w wersji elektronicznej) „Central European Journal of Communication” – oficjalnego czasopisma naukowego Towarzystwa.
Od 2007 r. jest nas 5 razy więcej! W pierwszym roku działalności status członka miało 46 osób, w 2016 r. na liście było nas 241, najwięcej od chwili powstania.

11

 

Facebook

©2020 PTKS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.