Statut Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej przewiduje przyjęcie do grona PTKS członków wspierających, którymi zostać mogą osoby fizyczne i osoby prawne zainteresowane merytoryczną działalnością Towarzystwa, które zadeklarują poparcie finansowe lub inną formę wsparcia, przyjętą na podstawie pisemnej deklaracji przez Zarząd PTKS. Do członkostwa wspierającego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące członkostwa zwyczajnego, jednakże członkowi wspierającemu nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.
Aktualnie do grona członków wspierających należą:
Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej - Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Teologiczny - Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

l7a

Facebook

©2020 PTKS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.