Najważniejszym wydarzeniem w działalności statutowej Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej był II Walny Zjazd Wyborczy, co wiązało się z zakończeniem I Kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej, a tym samym wyborem nowych władz Towarzystwa. Zjazd odbył się 16 września 2010 r. w auli na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. Podczas Walnego Zjazdu członkowie PTKS podpisali listę obecności oraz odebrali mandaty do głosowania. W Zjeździe udział wzięło 83 członków PTKS z 161 uprawnionych do głosowania.

Facebook

©2020 PTKS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.