Wrocław, dn. 3 sierpnia 2013 r.

Szanowni Państwo Członkowie PTKS,

Mija szósty rok działalności PTKS i kończy się II Kadencja Zarządu wybranego na Walnym Zjeździe Wyborczym 16 września 2010 r. w Lublinie. Dobiega końca sześcioletni okres sprawowania przeze mnie funkcji prezesa Towarzystwa i nie będę ubiegać się o wybór na kolejną kadencję.
Bardzo gorąco dziękuję członkom Zarządu za owocną współpracę i doskonałą atmosferę – inspirującą i stymulującą do działania. Dziękuję także członom Komisji Rewizyjnej za aktywność i sugestie, oraz kierownikom sekcji badawczych za wysiłek, jaki włożyli w ich prowadzenie.
Podziękowania należą się wszystkim członkom PTKS, którzy wspierali inicjatywy naszego stowarzyszenia. Pracując na jego rzecz miałam okazję poznać wielu wspaniałych ludzi z różnych ośrodków naukowych, którzy zaangażowali się w organizację dużych konferencji międzynarodowych w Warszawie w 2011 r., Krakowie w 2011 r. i w Gdańsku w 2012 r. Były one najlepszą wizytówką i działaniem promującym Towarzystwo. Dzięki wysiłkowi wielu osób PTKS jest dobrze rozpoznawalną marką w świecie, do czego przyczynia się wydawanie „CEJC”, i w kraju, o czym świadczy wzrastająca liczba zgłoszeń do Konkursu „Doktorat” oraz solidna baza członkowska.
Na III Walnym Zjeździe Wyborczym, który odbędzie się 27 września 2013 r. w Krakowie będziemy wybierać władze na III Kadencję. Wśród naszych członków jest wielu badaczy z imponującym dorobkiem i świetnych organizatorów, i wierzę gorąco, że zechcą oni przyjąć obowiązek prowadzenia Towarzystwa przez następne trzy lata.

Do zobaczenia w Krakowie !
Z poważaniem,

Prezes PTKS
Prof. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska

- Miejsce spotkań sekcji badawczych
- Zawiadomienie o III Walnym Zjeździe Wyborczym PTKS
- Porządek obrad III Walnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej
- Projekt zmian – Statut PTKS
- Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej w okresie II Kadencji od 16.09.2010 do 26.09.2013

Facebook

©2020 PTKS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.