Lublin, 10 sierpnia 2016 r.

Szanowni Państwo
Członkowie Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej,

Dobiega końca III Kadencja Zarządu wybranego na Walnym Zjeździe Wyborczym.
27 września 2013 roku w Krakowie. W 2017 roku obchodzić będziemy 10-lecie naszego Towarzystwa. Czas na refleksję i podsumowanie doświadczeń mijającej dekady.

Z tej perspektywy, stwierdzić należy, że największym osiągnięciem PTKS jest widoczne zintegrowanie badaczy mediów i procesów komunikacji społecznej w Polsce oraz skuteczne działania na rzecz promowania dorobku polskich naukowców na świecie. Sądzę, że między innymi, dzięki aktywności PTKS wyraźnie zwiększyła się obecność polskich medioznawców w międzynarodowych zespołach badawczych, towarzystwach, a także podczas konferencji i kongresów. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w załączonym sprawozdaniu.

Wymiernym efektem współpracy środowiska medioznawców jest autonomia dyscypliny. PTKS podejmuje różne inicjatywy wzmacniające status tej dyscypliny. W czasie III Kadencji Zarządu nie tylko rozwinęliśmy konkurs na najlepszą pracę doktorską, ale także uruchomiliśmy konkurs na najlepszą monografię oraz patronujemy konkursowi na najlepszą pracę magisterską ?Medi@stery?. Czasopismo ?Central European Journal of Communication? znalazło się w prestiżowych bazach danych i globalnych indeksach. Dzięki staraniom Zarządu PTKS dyscyplina nauki o mediach została umieszczona w dwóch panelach Narodowego Centrum Nauki. Zyskaliśmy dodatkową płaszczyznę działalności w Radzie Towarzystw Naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz ogólnopolskiej konferencji dziekanów i dyrektorów instytutów kształcących na kierunkach medioznawczych. Realizacja tych przedsięwzięć nie byłaby możliwa bez zaangażowania Wszystkich Państwa.

Przed nami kolejne ważne zadania: modyfikacja deskrypcji dyscypliny, aktywizacja działań na rzecz zwiększenia liczby jednostek naukowych posiadających uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o mediach, stworzenie form młodych badaczy mediów oraz podjęcie zintegrowanych działań zmierzających do powołania Komitetu Nauk o Mediach PAN.

Serdecznie dziękuję Członkom Towarzystwa i osobom, których autorytet legitymizował naszą działalność. Dziękuję za współpracę, podejmowanie ciekawych inicjatyw, wzajemną inspirację, krytyczne uwagi utrzymujące nas w przekonaniu, że PTKS jest wspólnym dobrem.

Zamierzam kandydować na funkcję prezesa Towarzystwa w kolejnej kadencji, a przedstawione wyżej plany traktuję jako zobowiązanie wyborcze, licząc na Państwa akceptację kierunków rozwoju PTKS.

Zapraszam do współpracy!
Do zobaczenia w Poznaniu podczas IV Kongresu PTKS!

Z poważaniem,
Prezes PTKS
Prof. dr hab. Iwona Hofman

Zawiadomienie o IV Walnym Zjeździe Wyborczym PTKS
Porządek obrad IV Walnego Zjazdu Wyborczego PTKS
Sprawozdanie z działalności PTKS w okresie III Kadencji od 27 września 2013 r. do 15 września 2016 r.
Miejsce spotkań sekcji badawczych PTKS, Poznań 16.09.2016

Facebook

©2020 PTKS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.