IV Kongres PTKS, Poznań 15-17 września 2016 r.

IV Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej ?Komunikowanie społeczne w dobie nowych technologii? odbył się w Poznaniu 15-17 września 2016 roku.

Współorganizatorem Kongresu był Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu.

Honorowym patronatem Kongres objęli: Prezydent Miasta Poznania i JM Rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Tematem przewodnim IV Kongresu był wpływ dynamicznie rozwijających się nowych technologii na proces komunikowania społecznego we wszystkich jego obszarach i na wszystkich poziomach. Obrady IV Kongresu stworzyły możliwość prezentacji badań i ich wyników, różnych perspektyw i podejść badawczych do analizy zależności między rozwojem nowych technologii i zmianami w procesach komunikowania, a także wytyczenia nowych kierunków naukowej refleksji poświęconej komunikowaniu społecznemu w dobie nowych technologii. W Kongresie udział wzięło 290 uczestników i gości. W 52 panelach tematycznych wygłoszono 251 referatów. Prezentowane były zarówno wystąpienia o charakterze teoretycznym, jak relacje i raporty z badań oraz analizy case studies, a także rozważania na temat metod i technik badania zależności między rozwojem technologicznym i zmianami w procesach komunikacji społecznej. Odbyły się także dwie sesje plenarne z udziałem zaproszonych gości. Obrady prowadzono w języku polskim i angielskim.

Uroczystość otwarcia Kongresu odbyła się Centrum Kultury Zamek przy ul. Św. Marcin. W otwarciu wzięli udział: Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak, Rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza prof. dr hab. Andrzej Lesicki, Prorektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza prof. dr hab. Tadeusz Wallas oraz Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM prof. dr hab. Andrzej Stelmach i Prodziekan WNPiD UAM ds. nauki prof. dr hab. Maciej Walkowski.

DZIEŃ I

Podczas uroczystego otwarcia Kongresu Prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, prof. zw. dr hab. Iwona Hofman, zaprezentowała efekty działania Towarzystwa w ostatnich latach.

Przewodniczący kapituły Konkursu ?Doktorat? na najlepszą rozprawę doktorską o komunikowaniu i mediach, prof. dr hab. Zbigniew Oniszczuk, odczytał werdykt Kapituły na rok 2015. Nagrodę otrzymała dr Karolina Albińska (Uniwersytet Łódzki). Wręczono również nagrodę za najlepszą monografię naukową z dziedziny nauk o mediach i komunikowaniu. Laureatką została dr Weronika Świerczyńska-Głownia (Uniwersytet Jagielloński).

Prof. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska oraz dr Michał Głowacki poinformowali o rozwoju i perspektywach wydawanego przez PTKS czasopisma naukowego Central European Journal of Communication oraz serii wydawniczej Peter Lang Political Communication.

Ważnym elementem otwarcia Kongresu była specjalna sesja wspomnieniowa, poświęcona pamięci zmarłych w ostatnim roku prof. Wolfganga Donsbacha oraz o. prof. Leona Dyczewskiego.

Po oficjalnej części uroczystości otwarcia rozpoczęła się sesja plenarna, w której wystąpiło sześciu mówców: prof. Barbara Pfetsch z Freie Universität Berlin, dr Václav Štětka z Charles University in Prague, prof. Bogusława Dobek-Ostrowska z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Richard Hornik z Stony Brook University, USA, który wraz z mgr Agnieszką Filipiak i mgr Elizą Kanią z UAM zaprezentowali międzynarodowy projekt News Literacy for Civil Society in XXI century.

Pierwszy dzień Kongresu zakończył się uroczystą kolacją dla wszystkich uczestników Kongresu, wydaną w salach Centrum Kultury Zamek. Następnie uczestnicy Kongresu udali się na nocne zwiedzanie Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego. Zainteresowani mogli również zwiedzić Szyfrokontener ? wystawę poświęconą historii kryptologów związanych z Poznaniem, którzy złamali kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma.

DZIEŃ II i III

Drugi i trzeci dzień Kongresu odbyły się w budynku Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM na Kampusie Morasko. W drugim dniu Kongresu miał miejsce III Walny Zjazd Wyborczy. Odbyły się wybory Zarządu PTKS oraz Komisji Rewizyjnej na kadencję 2016-2019.

Prezesem Towarzystwa na IV Kadencję wybrana została prof. dr hab. Iwona Hofman (UMCS).

W skład Zarządu weszli: prof. dr hab. Zbigniew Oniszczuk (wiceprzewodniczący, UŚ), prof. dr hab. Michał Drożdż (skarbnik, UPJPII), dr Małgorzata Adamik-Szysiak (sekretarz, UMCS), prof. dr hab. Bogusława Dobek Ostrowska (redaktor naczelny Central European Journal of Communication, UWr) oraz członkowie Zarządu – prof. dr hab. Dorota Piontek (UAM), prof. dr hab. Alicja Jaskiernia (UW), prof. dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech (SGH).

Do Komisji Rewizyjnej wybrano: dra Bartłomieja Łódzkiego (przewodniczący, Collegium Da Vinci), dr hab. Beatę Klimkiewicz (Uniwersytet Jagielloński), dr Monikę Kaczmarek-Śliwińską (Politechnika Koszalińska), dr Małgorztę Łosiewicz (Uniwersytet Gdański) oraz dr Mirosławę Wielopolską-Szymurę (Uniwersytet Śląski).

Uczestnicy obradowali podczas dwóch bloków sesji plenarnych w piątek i sobotę. W pierwszym bloku (piątek) wygłoszono referaty w 31. panelach tematycznych:

Nowe media w komunikowaniu lokalnym, cz. 1 i 2

Nowe media w komunikowaniu politycznym, cz. 1 i 2

Komunikowanie polityczne w mediach społecznościowych

Kreowanie wizerunku instytucji w dobie nowych mediów

Komunikacja instytucji publicznych z otoczeniem

Obraz stosunków międzynarodowych w mediach

Komunikacja zewnętrzna i dyplomacji publiczna

Nowe zjawiska w systemach medialnych

Ewolucja współczesnych systemów medialnych

Media katolickie w Polsce w dobie nowych technologii

Kościół w nowych mediach

Nowe media w Public Relations

Public Relations w służbie społecznej

Gatunki i media specjalistyczne

Język i obraz w komunikacji

Media, promocja i marketing

Mediatyzacja jako proces transformacji społeczeństwa. Konieczność redefinicji pojęcia w dobie nowych technologii

Polskie kampanie wyborcze 2015 roku: wizerunki wyborcze

Polskie kampanie wyborcze 2015 roku: aktorzy, tematyka i dyskurs

Perswazja jest kobietą

Kobiety i (nowe) media

Antropologia i filozofia komunikacji

Etyka w nowych mediach

Nowe media i komunikacja w kontekście międzynarodowym

Formy aktywności jednostek w sieci

Panel ekspertów: jak komunikują się smart cities ? cz. 1: nowoczesne narzędzia komunikacji miasta z bliskim otoczeniem

Panel ekspertów: jak komunikują się smart cities ? cz. 2: nowoczesne narzędzia komunikacji miast z dalszym otoczeniem

Nowe technologie w mediach tradycyjnych

Studenci dziennikarstwa: motywacje, oczekiwania i postawy

W drugim bloku wygłoszono referaty w 21. panelach tematycznych

Kształtowanie wiedzy o polityce i podmiotach politycznych

Big Data: nowe możliwości i metody badań

Big Data w badaniach ilościowych i jakościowych ? nowoczesne techniki i metody

Komunikacja zdrowotna w profilaktyce

Komunikacja zdrowotna w nowych mediach

Radio: medium przeszłości?

(Nowe) media ? dziennikarstwo ? muzyka

Mediatyzacja etniczności

Prawne i instytucjonalne aspekty komunikacji

Media w dyskursie kulturowym

Komunikowanie w dyplomacji w dobie nowych technologii

Creative sectores i media. Konteksty komunikacyjne i kulturowe

Peregrynacje kultury popularnej ? od folku po cyfrową nostalgię

Nowe technologie w edukacji

Populistyczne komunikowanie polityczne

Nowe media, nowe dziennikarstwo?

Kulturowe konteksty nowych mediów

Nowe technologie a zmiany w społeczeństwie

Nowe media jako źródło informacji

Bliskość czy dystans? Nowe media a relacje międzyludzkie

Nowe media w edukacji ? nowe pokolenie użytkowników

IV Kongres PTKS zakończył się uroczystym spotkaniem, podsumowującym obrady i zapraszającym na kolejny V Kongres, który odbędzie się w 2019 roku w Warszawie.

Przez cały czas trwania IV Kongresu był on na bieżąco relacjonowany w mediach społecznościowych i na stronie WNPiD UAM.

Facebook

©2018 PTKS. Wszelkie prawa zastrzeżone.