PTKS wydaje czasopisma i publikacje z zakresu dyscypliny nauk o komunikacji społecznej i mediach.

Najważniejszym projektem wydawniczym jest periodyk „Central European Journal of Communication” https://www.cejc.ptks.pl/ – anglojęzyczny półrocznik, który PTKS wydaje we współpracy z Wydawnictwem Uniwersytetu Wrocławskiego http://www.wuwr.com.pl/ 

Od 2019 roku PTKS jest również wydawcą kwartalnika elektronicznego ”Com.press” https://compress.edu.pl/pl/. Do publikowania na łamach tego czasopisma zostali zaproszeni przede wszystkim młodzi naukowcy. „Com.press” przygotowywany jest we współpracy z Instytutem Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego https://media.uj.edu.pl/ oraz Wydawnictwem ToC https://toc-editions.com/

Towarzystwo współpracuje z prestiżowymi wydawnictwami oferującymi publikacje z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach, takimi jak: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Oficyna Wydawnicza AFM oraz Wydawnictwo Adam Marszałek. W Wydawnictwach tych publikowane są książki, które są zwieńczeniem realizowanych projektów i organizowanych przez PTKS wydarzeń naukowych.

W 2017 roku Towarzystwo rozpoczęło wydawanie serii PTKS, która dedykowana jest szeroko rozumianej problematyce komunikacji społecznej i mediów.

Towarzystwo monitoruje rynek krajowych publikacji z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach. W wyniku tej działalności powstaje najnowsza bibliografia dyscypliny.

Facebook

©2020 PTKS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.