Lublin, 1 sierpnia 2019 r.

Koleżanki i Koledzy,
Członkowie Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej,

Przed nami V Kongres i podsumowanie działalności IV Kadencji Zarządu wybranego na Walnym Zjeździe Wyborczym 16 września 2016 roku. W relatywnie krótkiej historii sformalizowanego funkcjonowania nauk o mediach (obecnie nauk o komunikacji społecznej i mediach) w Polsce V Kongres nabiera znaczenia nie tylko jako pierwszy jubileusz.

Działalność Towarzystwa, od idei zaszczepionej przez prof. dr hab. Bogusławę Dobek-Ostrowską w 2007 roku, kumuluje potencjał badawczy obszaru komunikacji społecznej oraz służy scaleniu środowiska medioznawców. W ciągu 13 lat działalności przeszliśmy od „Kreowania komunikowania: zawartości, kontroli i krytyki” do „Siły mediów: ludzi – organizacji – technologii”. Poszerzający się paradygmat dyscypliny znajduje odzwierciedlenie w badaniach inicjowanych przez Towarzystwo, aktywności sekcji, tematyce konferencji organizowanych pod patronatem PTKS.

Jaki mamy bilans? Z perspektywy 13. lat działalności bardzo dobry: autonomia dyscypliny, obecność w międzynarodowych towarzystwach i na kongresach, renoma czasopisma „Central European Journal of Communication”, sprawne zarządzanie konkursami na najlepsze prace naukowe. Z perspektywy kończącej się kadencji, bilans jest satysfakcjonujący: dzięki zintegrowanym wysiłkom środowiska, w nowej klasyfikacji nauk dyscyplina nauki o komunikacji społecznej i mediach istotnie zwiększyły swój zakres, dzięki szlachetnemu gestowi Pani Małgorzaty Semil-Jakubowicz powstała Nagroda im. Karola Jakubowicza, dzięki poczuciu wspólnoty oraz odpowiedzialności uruchomiliśmy Forum Młodych Medioznawców  
i Komunikologów i program mentoringu. Co się nie powiodło? konkurs na najlepszą monografię, zwiększenie współczynników kosztochłonności badań i dydaktyki.

Gdzie jesteśmy? Przewodniczę Radzie Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN i reprezentuję społeczny ruch naukowy w wąskiej Radzie Przewodniczących, zasiadam w Radzie Doskonałości Naukowej. Te funkcje zobowiązują, stwarzając jednocześnie szanse na większą skuteczność działania na rzecz dyscypliny i środowiska.

Co przed nami? integracja badaczy reprezentujących dyscypliny pokrewne, obecnie – subdyscypliny, przygotowanie opisu obszarów badawczych i kierunków dydaktycznych charakteryzujących poszerzoną dyscyplinę; nadal – działania w sprawie współczynników kosztochłonności oraz utworzenia autonomicznego komitetu naukowego w PAN. Przede wszystkim jednak stymulowanie awansów naukowych i zawodowych, wszak rośniemy w siłę dzięki stopniom i tytułom w dyscyplinie.

Serdecznie dziękując za pracę i wsparcie dla IV Kadencji Zarządu, zapraszam do kontynuowania współpracy – zamierzam bowiem kandydować na funkcję prezesa Towarzystwa, świadoma zadań, które przed nami.

Do zobaczenia na V Kongresie Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej w Warszawie!

Z poważaniem,
Prof. dr hab. Iwona Hofman
Prezes PTKS


List Prezes do członków PTKS Kongres 2019

Program V Kongres PTKS 2019

Porządek Obrad V Walnego Zjazdu Wyborczego PTKS 2019

Sprawozdanie PTKS z IV kadencji 2016-2019

Facebook

©2020 PTKS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.