dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII

ksiądz, profesor teorii mediów i komunikacji społecznej oraz filozofii i aksjologii mediów, redaktor, doktor filozofii nauki i przyrody, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o poznaniu i komunikacji społecznej oraz nauk o mediach; studia na uniwersytetach w Krakowie (UPJPII), Innsbrucku i Zürichu na kierunkach teologii, filozofii i komunikacji społecznej; dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; kierownik Katedry Mediów i Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Społecznych UPJPII w Krakowie; obszar badań naukowych: aksjologia mediów i komunikacji społecznej, filozofia mediów, etyka mediów, filozoficzne aspekty teorii informacji i teorii mediów oraz relacji Jana Pawła II i mediów, filozofia nauki i filozofia przyrody, etyka, filozofia poznania.

Autor kilkudziesięciu artykułów oraz 15 książek z obszaru filozofii mediów, teorii mediów, etyki mediów, filozofii nauki, m.in. Faktizität und Möglichkeit (2001); Osoba i media. Personalistyczny paradygmat etyki mediów (2004), Logos i ethos mediów. Dyskurs paradygmatyczny filozofii mediów (2005), Media. Teorie i fikcje (2006), Etyczne orientacje w mediosferze (2006), Radio plus Dobra Nowina (2007), Internet światem człowieka (2009), Media światem człowieka (2009), Prawda w mediach – między ideałem a iluzją (2010), Wolność w mediach – miedzy poprawnością a odpowiedzialnością (2010), Nie lękajcie się. Jan Paweł II i media (2011), Convergence: media in future (2012), Dobro w mediach - z cienia do światła (2012), Odpowiedzialność w mediach – od przypadku do celu (2012), Wartości w mediach – z dolin na szczyty (2013), Wartość mediów - od wyzwań do szans (2013), Człowiek w świecie mediów (2013).Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Komunikacji, Społecznej i Przewodniczący sekcji „Aksjologia komunikowania” PTKS, zastępca przewodniczącego Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Medialnej i Dziennikarskiej, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, członek zwyczajny towarzystw naukowych polskich i zagranicznych.

Facebook

©2020 PTKS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.