dr Mirosława Wielopolska-Szymura

Doktor, pracuje w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest medioznawcą i politologiem. Doktorat pt. ?Kształtowanie się polityki kulturalnej w Polsce w latach 1989-2000. Koncepcje i rzeczywistość? napisany pod kierunkiem Prof. dr hab. Jerzego Mikułowskiego Pomorskiego, obroniła w 2003 r. Pełniła funkcję Rzecznika Prasowego Rektora Uniwersytetu Śląskiego (2003-2005). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki radia jako medium, ze szczególnym uwzględnieniem radia publicznego w Polsce i na świecie, procesów cyfryzacji i konwergencji radia, a także rolą radia w komunikowaniu międzynarodowym i komunikacji międzykulturowej. Zajmuje się także polityką kulturalną. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (członek Komisji Rewizyjnej) oraz ECREA (European Communication Research and Education Association). Ostatnie wybrane publikacje: Techniczne aspekty cyfryzacji radia i telewizji w Polsce, [w:] Z. Oniszczuk (red.), Systemy medialne w dobie cyfryzacji, (Katowice 2015); Media w służbie sił zbrojnych. Polityka informacyjna Departamentu Obrony USA ? zarys zagadnienia, [w:] M. Adamik-Szysiak (red.), Mediatyzacja komunikowania politycznego. W kręgu badań politologicznych i medioznawczych, (Lublin 2015); Radio as an old and a new medium: Sustaining cultural identities of listeners, [w:] G. Starkey, G. Stachyra, M. Oliveira (red.), Radio: The Resilient Medium, (Sunderland, Wielka Brytania 2014); Drugie życie radia. Transformacja radia pod wpływem procesów konwergencji, [w:] U. Doliwa (red.), Radio w dobie nowych mediów, (Olsztyn 2014); Ethnic Community Radio in Canadian And Australian Multicultural Societies, [w:] G. Stachyra, E. Pawlak-Hejno (red.), Radio and Society 2, (Lublin 2013), i. in.

Facebook

©2020 PTKS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.