dr hab. Michał Głowacki

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauk o mediach. W pracy naukowej zajmuje się polityką medialną, mediami publicznymi, systemami odpowiedzialności mediów i kulturą innowacji. W 2010 r. w Departamencie Mediów i Społeczeństwa Informacyjnego w Radzie Europy w Strasburgu koordynował pracami grupy ekspertów w zakresie zarządzania mediami publicznymi (Ad hoc Advisory Group on Public Service Media Governance, MC-S-PG). Obecnie prowadzi badania w ramach projektu NCN pt. Kultura organizacyjna mediów publicznych: ludzie, wartości procesy (2015-2018); celem projektu jest zdiagnozowanie w jakim stopniu kultury organizacyjne mediów publicznych w Austrii, Belgii, Danii, Estonii, Kanadzie, Polsce, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii wspierają innowację i kreatywność (www.creativemediaclusters.com). Uczestniczył w międzynarodowych projektach badawczych: „Media Accountability and Transparency in Europe” (finansowany w ramach 7 Programu Ramowego Komisji Europejskiej) (2010-2013), „Journalism in Change: Professional Journalistic Cultures in Russia, Poland and Sweden” (wspierany przez Fundację na rzecz Studiów w Krajach Bałtyckich i Europie Wschodniej) (2011-2014) oraz Ukraine and Information War (finansowany przez Swedish Civil Contingencies Agency) (2015). 

W latach 2007–2014 stypendysta Duńskiej Agencji do spraw Międzynarodowej Edukacji (CIRIUS), Instytutu Szwedzkiego (Svenska Institutet), Norweskiej Rady do spraw Badań Naukowych (Norges Forskningsråd) oraz Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta – Senior Advanced Research Awards. Członek stowarzyszeń i sieci badawczych m.in.: The European Expert Network on Culture and Audiovisual (Creative Europe Programme, Komisja Europejska), Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (PTKS), International Political Science Association (IPSA) i European Media Management Association (EMMA). Jest członkiem rad redakcyjnych czasopism Central European Journal of Communication, Journal of Media Management and Entrepreneurship i Global Media Journal: The Slovak Edition.

Facebook

©2020 PTKS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.