dr hab. Agnieszka Hess, prof. UJ

profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce, dyscyplina: nauki o komunikacji społecznej i mediach. Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w kadencji 2016-2020. Kierownik Zakładu Badań nad Mediatyzacją w IDMiKS UJ. Wieloletni ekspert i doradca w międzynarodowych oraz krajowych projektach wdrożeniowo-badawczych. Jej zainteresowania koncentrują się na komunikowaniu politycznym, mediatyzacji, zagadnieniach dialogu obywatelskiego oraz badaniach nad populizmem. Bada relacje pomiędzy instytucjami funkcjonującymi w ramach systemu demokratycznego państwa. W szczególności zajmuje się komunikacyjnym aspektem tych relacji i rolami, jakie odgrywają w nich media. Jest autorką i współautorką czternastu monografii, w tym książki: Społeczni uczestnicy medialnego dyskursu politycznego w Polsce.

Mediatyzacja i strategie komunikacyjne organizacji pozarządowych (2013) oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych.

https://media.uj.edu.pl/agnieszka-hess

Facebook

©2020 PTKS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.