Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej (PTKS) zostało powołane na Walnym Zjeździe Założycielskim 22 kwietnia 2007 roku we Wrocławiu. W Zjeździe uczestniczyli przedstawiciele ośrodków uniwersyteckich w Polsce, a idea powołania Towarzystwa pojawiła się w efekcie finałowej dyskusji podczas konferencji „50 lat badań nad komunikowaniem i mediami w Polsce: stan obecny, wyzwania i perspektywy”, zorganizowanej we Wrocławiu w marcu 2006 roku.

 

W skład władz PTKS na 3-letnią kadencję (IV 2007 - IV 2010) weszli:

Prezes:                Bogusława Dobek-Ostrowska (Uniwersytet Wrocławski)

Wiceprezes:        Piotr Francuz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Skarbnik:             Zbigniew Oniszczuk (Uniwersytet Sląski)

Członkowie Zarządu:

Iwona Hofman (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej)

Katarzyna Pokorna-Ignatowicz (Krakowska Szkoła Wyższa)

Kazimierz Wolny-Zmorzyński (Uniwersytet Jagiellonski)

Sekretarz:           Michał Kuś (Uniwersytet Wrocławski)

 

 

Lista Członków Założycieli PTKS (2007)

1. BUKOWSKI Michał, dr - Uniwersytet Jagielloński
2. CZAPNIK Sławomir, dr - Uniwersytet Wrocławski
3. DOBEK-OSTROWSKA Bogusława, prof. dr hab. - Uniwersytet Wrocławski
4. DROSIK Adam, dr - Uniwersytet Opolski
5. DZIEMBA Robert, dr - Uniwersytet Mikołaja Kopernika
6. FRANCUZ Piotr, prof. dr hab. - Katolicki Uniwersytet Lubelski
7. GMEREK Maria, dr - Uniwersytet Wrocławski
8. HAJDUK-NIJAKOWSKA Janina, prof. dr hab. - Uniwersytet Opolski
9. HESS Agnieszka, dr hab. - Uniwersytet Jagielloński
10. HOFMAN Iwona, prof. dr hab. - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
11. JACENNIK Barbara, dr - Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów Warszawa
12. JAKUBOWICZ Karol, dr 
13. JANIAK Agnieszka, dr - Dolnośląska Szkoła Wyższa
14. KAJTOCH Wojciech, dr hab. - Uniwersytet Jagielloński
15. KAMIŃSKA Magdalena, dr - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
16. KLIMKIEWICZ Beata, dr hab. - Uniwersytet Jagielloński
17. KOŁODZIEJ Jacek, dr hab. - Uniwersytet Jagielloński
18. KONARSKA Katarzyna, dr - Uniwersytet Wrocławski
19. KUŚ Michał, dr - Uniwersytet Wrocławski
20. LISOWSKA-MAGDZIARZ Małgorzata, dr hab. - Uniwersytet Jagielloński
21. MACIEJEWSKA-MIESZKOWSKA Katarzyna, dr - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
22. MIĄSO Janusz, dr hab., prof. UR - Uniwersytet Rzeszowski
23. MIKUŁOWSKI POMORSKI Jerzy, prof. dr hab. - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
24. NIERENBERG Bogusław, prof. dr hab. - Uniwersytet Opolski
25. ONISZCZUK Zbigniew, dr hab., prof. UŚ - Uniwersytet Śląski
26. PATRZAŁEK Wanda, prof. dr hab. - Uniwersytet Wrocławski
27. PERCHLA-WŁOSIK Aleksandra, dr - Uniwersytet Wrocławski
28. PĘCZKOWSKI Ryszard, dr hab., prof. UR - Uniwersytet Rzeszowski
29. POKORNA-IGNATOWICZ Katarzyna, dr hab. prof. KSW - Krakowska Szkoła Wyższa
30. SKRZYDLEWSKI Wojciech, prof. dr hab. - Dolnośląska SzkołaWyższa/
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
31. SŁAWIŃSKA Teresa, dr - Uniwersytet Jagielloński
32. SZOT Lucyna, dr hab. - Uniwersytet Wrocławski
33. SZURMINSKI Michał, dr - Uniwersytet Warszawski
34. SZYMAŃSKA Agnieszka, dr - Uniwersytet Jagielloński
35. WASYLEWICZ Magdalena, dr - Uniwersytet Rzeszowski
36. WOLNY-ZMORZYŃSKI Kazimierz, prof. dr hab. - Uniwersytet Jagielloński
37 WROŃSKA Marta, dr hab., prof. UR - Uniwersytet Rzeszowski
38. ZUBER Marcelina, dr hab. - Uniwersytet Wrocławski

Facebook

©2020 PTKS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.